Tôn màu Smart Color

Nối bước thành công các sản phẩm như Tôn màu Việt- Nhật, Clean Super Colorlink, Sapphire, Tropi…., Tôn Phương Nam tiếp tục cho ra đời dòng sản phẩm mới tôn “ SMART COLOR ”.