Máy cán sóng Seamlock

Ngọc Biển Steel cho thuê máy cán tôn Seamlock phục vụ sản xuất tôn tại công trình với khổ hữu là 480 mm và 1040 mm.