Máy cán sóng Kliplock

Tôn 4 sóng – thường dùng cho độ dốc mái i ≥ 10%.
Cao sóng 40mm, có độ thoát nước rất tốt, hơn các loại 21 – 25 – 32.
Hữu dụng 945mm, phù hợp cho các mái có bán kèo ≤ 50m.
Độ dày nguyên liệu từ 0,45mm ÷ 0,55mm (tôn cứng – giới hạn bền kéo ≥ 550 MPa).