Bản chất việc xẻ băng là chia thép thành nhiều tấm kích cỡ nhỏ hơn, người ta sử dụng dao cắt để chia cuộn thép khổ rộng lớn nhất 1350 thành 2-48 cuộn thép khổ nhỏ hơn tùy theo yêu cầu khách hàng.

Sản phẩm đầu vào của dây chuyền xẻ băng có thể là thép cán nóng, cán nguộn, thép mạ lạnh, mạ kẽm, mạ màu

Gia Cong Xe Cuon Mong

Gia công xẻ băng mỏng

Gia Cong Xe Cuon Day

Gia công xẻ băng dày

26

Dây chuyền đóng gói